A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM rendelet (99/92/EK = ATEX 153, korábban ATEX 137) irányelv alapján az üzemeltetőnek ún. robbanásvédelmi dokumentációt kell készítenie, mely a robbanásveszélyes övezetekben lévő munkahelyek vonatkozásában határoz meg konkrét előírásokat.

A robbanásvédelmi dokumentáció célja, hogy a robbanásveszélyes övezetekben lévő munkahelyek vonatkozásában megállapítsa az egyes munkakörökre jellemző kockázatot, figyelembe véve többek között a munkavégzési körülményeket, a tartózkodási gyakoriságok, a környezetre jellemző paramétereket stb. A robbanásvédelmi dokumentáció vázlatos felépítése az alábbi:

a technológia rövid leírása

a (robbanás)veszélyt okozó anyagok feltárása, lokalizálása

a kibocsátó források elemzése

robbanásveszélyes övezetek tipizált, vagy egyedi zónabesorolása

a munkáltató részéről biztosítandó ún. műszaki jellegű védőintézkedések megadása, melyek a „megelőzés és a „védelem hármas szintű rendszer elemei (robbanóképes közeg elkerülése, gyújtóforrások kiküszöbölése, robbanás károsító hatásainak elfogadható mértékűre csökkentése)

az előforduló munkakörök számbavétele

a munkakörök kvalitatív és kvantitatív kockázatértékelése

a munkáltató részéről biztosítandó ún. szervezési jellegű védőintézkedések megadása (szakképzettség, munkavégzési utasítás, oktatás, koordinálási feladatok, belépési korlátozás, jelzések/táblák, vészhelyzet, egyéni védőeszköz, felügyelet, létszám, munkavégzési engedélyezés, szerszámok/eszközök használata)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a robbanásvédelmi dokumentáció kizárólag „tervszerű, előírásokat meghatározó dokumentációként értelmezhető. A robbanásvédelmi dokumentációban meghatározott előírások gyakorlatbeli teljesülésének vizsgálata nem tárgya a robbanásvédelmi dokumentációnak, így nem vizsgálja pl. a különféle szervezési jellegű védőintézkedések megtörténtét. Ez üzemeltetői felelősség. Szintén nem tárgya a robbanásvédelmi dokumentációnak a különféle gyújtóforrások kizárását célzó felülvizsgálatok (RB/RLC, EBF, ÉV, sztatika stb.) elvégzése, azok elemzése, vizsgálata, az általános munkavédelmi vizsgálat (ergonómia, zajterhelés, expozíció, fényviszonyok, fizikai sérülések stb.), valamint a robbanásvédelmi dokumentáció leoktatása.

A robbanásvédelmi dokumentáció egyes elemei önálló tevékenységként is értelmezhetők és gyakran meg is jelennek: robbanásveszélyes övezetek zónabesorolása, gyújtóforrás elemzés. A honlapunkon ezeket külön-külön is megemlítjük.

99/92/EK irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelve (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről